دکمه ها

دکمه ها

حالات

[epcl_button label=”Flat” url=”” type=”flat” size=”regular” color=”green” icon=”” target=”_self”]
[epcl_button label=”Glow” url=”” type=”glow” size=”regular” color=”green” icon=”” target=”_self”]
[epcl_button label=”Gradient” url=”” type=”gradient” size=”regular” color=”green” icon=”” target=”_self”]
[epcl_button label=”Outline” url=”” type=”outline” size=”regular” color=”green” icon=”” target=”_self”]

 

اندازه های مختلف

[epcl_button label=”Extra Small” url=”” type=”flat” size=”extra-small” color=”green” icon=”” target=”_self”]
[epcl_button label=”Small” url=”” type=”flat” size=”small” color=”green” icon=”” target=”_self”]
[epcl_button label=”Regular” url=”” type=”flat” size=”regular” color=”green” icon=”” target=”_self”]
[epcl_button label=”Large” url=”” type=”flat” size=”large” color=”green” icon=”” target=”_self”]
[epcl_button label=”Extra Large” url=”” type=”flat” size=”extra-large” color=”green” icon=”” target=”_self”]
[epcl_button label=”Fluid” url=”” type=”flat” size=”fluid” color=”green” icon=”” target=”_self”]

 

رنگی

[epcl_button label=”Red” url=”” type=”flat” color=”red” size=”regular” icon=”” target=”_self”]
[epcl_button label=”Orange” url=”” type=”flat” color=”orange” size=”regular” icon=”” target=”_self”]
[epcl_button label=”Yellow” url=”” type=”flat” color=”yellow” size=”regular” icon=”” target=”_self”]
[epcl_button label=”Green” url=”” type=”flat” color=”green” size=”regular” icon=”” target=”_self”]
[epcl_button label=”Light Blue” url=”” type=”flat” color=”light-blue” size=”regular” icon=”” target=”_self”]
[epcl_button label=”Blue” url=”” type=”flat” color=”blue” size=”regular” icon=”” target=”_self”]
[epcl_button label=”Purple” url=”” type=”flat” color=”purple” size=”regular” icon=”” target=”_self”]
[epcl_button label=”Dark” url=”” type=”flat” color=”dark” size=”regular” icon=”” target=”_self”]
[epcl_button label=”Gray” url=”” type=”flat” color=”gray” size=”regular” icon=”” target=”_self”]
[epcl_button label=”White” url=”” type=”flat” color=”white” size=”regular” icon=”” target=”_self”]

 

[epcl_button label=”Red” url=”” type=”glow” color=”red” size=”regular” icon=”” target=”_self”]
[epcl_button label=”Orange” url=”” type=”glow” color=”orange” size=”regular” icon=”” target=”_self”]
[epcl_button label=”Yellow” url=”” type=”glow” color=”yellow” size=”regular” icon=”” target=”_self”]
[epcl_button label=”Green” url=”” type=”glow” color=”green” size=”regular” icon=”” target=”_self”]
[epcl_button label=”Light Blue” url=”” type=”glow” color=”light-blue” size=”regular” icon=”” target=”_self”]
[epcl_button label=”Blue” url=”” type=”glow” color=”blue” size=”regular” icon=”” target=”_self”]
[epcl_button label=”Purple” url=”” type=”glow” color=”purple” size=”regular” icon=”” target=”_self”]
[epcl_button label=”Dark” url=”” type=”glow” color=”dark” size=”regular” icon=”” target=”_self”]
[epcl_button label=”Gray” url=”” type=”glow” color=”gray” size=”regular” icon=”” target=”_self”]
[epcl_button label=”White” url=”” type=”glow” color=”white” size=”regular” icon=”” target=”_self”]

 

[epcl_button label=”Red” url=”” type=”gradient” color=”red” size=”regular” icon=”” target=”_self”]
[epcl_button label=”Orange” url=”” type=”gradient” color=”orange” size=”regular” icon=”” target=”_self”]
[epcl_button label=”Yellow” url=”” type=”gradient” color=”yellow” size=”regular” icon=”” target=”_self”]
[epcl_button label=”Green” url=”” type=”gradient” color=”green” size=”regular” icon=”” target=”_self”]
[epcl_button label=”Light Blue” url=”” type=”gradient” color=”light-blue” size=”regular” icon=”” target=”_self”]
[epcl_button label=”Blue” url=”” type=”gradient” color=”blue” size=”regular” icon=”” target=”_self”]
[epcl_button label=”Purple” url=”” type=”gradient” color=”purple” size=”regular” icon=”” target=”_self”]
[epcl_button label=”Dark” url=”” type=”gradient” color=”dark” size=”regular” icon=”” target=”_self”]
[epcl_button label=”Gray” url=”” type=”gradient” color=”gray” size=”regular” icon=”” target=”_self”]
[epcl_button label=”White” url=”” type=”gradient” color=”white” size=”regular” icon=”” target=”_self”]

 

[epcl_button label=”Red” url=”” type=”outline” color=”red” size=”regular” icon=”” target=”_self”]
[epcl_button label=”Orange” url=”” type=”outline” color=”orange” size=”regular” icon=”” target=”_self”]
[epcl_button label=”Yellow” url=”” type=”outline” color=”yellow” size=”regular” icon=”” target=”_self”]
[epcl_button label=”Green” url=”” type=”outline” color=”green” size=”regular” icon=”” target=”_self”]
[epcl_button label=”Light Blue” url=”” type=”outline” color=”light-blue” size=”regular” icon=”” target=”_self”]
[epcl_button label=”Blue” url=”” type=”outline” color=”blue” size=”regular” icon=”” target=”_self”]
[epcl_button label=”Purple” url=”” type=”outline” color=”purple” size=”regular” icon=”” target=”_self”]
[epcl_button label=”Dark” url=”” type=”outline” color=”dark” size=”regular” icon=”” target=”_self”]
[epcl_button label=”Gray” url=”” type=”outline” color=”gray” size=”regular” icon=”” target=”_self”]
[epcl_button label=”White” url=”” type=”outline” color=”white” size=”regular” icon=”” target=”_self”]

 

دکمه و آیکن

[epcl_button label=”Correct” url=”” type=”flat” color=”green” size=”regular” icon=”fa-check” target=”_self”]
[epcl_button label=”Go Back” url=”” type=”flat” color=”light-blue” size=”regular” icon=”fa-chevron-left” target=”_self”]
[epcl_button label=”Error” url=”” type=”flat” color=”red” size=”regular” icon=”fa-exclamation” target=”_self”]

كشتی در ساحل بسیار امن تر است، اما برای این ساخته نشده است.پائولو كوئیلو/a>