كشتی در ساحل بسیار امن تر است، اما برای این ساخته نشده است.پائولو كوئیلو/a>